Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen AC-Nagelstyliste & BeautyBar en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2.Verplichtingen van het schoonheidssalon

AC-Nagelstyliste & Beauty Bar staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en

zorgvuldig vakmanschap.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

 Zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, en eventuele risico’s.

Zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen uitvoeren.

Voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3.Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan AC-Nagelstyliste & BeautyBar te verstrekken,die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het

goed uitvoeren van de behandeling. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst AC-Nagelstyliste & BeautyBar op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Nieuwe klant, om je allereerste afspraak in te plannen vraag ik een voorschot van 50% van de gekozen behandeling, bij een no-show krijg je deze niet terug.

Kom je op tijd wordt deze 50% van het te betalen bedrag afgetrokken.

No-show, geen 2de afspraak mogelijk.Kom je 15 minuten te laat, ben ik genoodzaakt je afspraak te verzetten naar een latere datum.

 

4.Betaling

AC-Nagelstyliste & BeautyBar vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website / salon.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen.

 

5.Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant 15 minuten te laat komt, mag AC-Nagelstyliste & BeautyBar de afspraak annuleren en de 50% houden voor

de vrijgemaakte tijd in de agenda.

In geval van overmacht (sterfgeval) hebben wij alle begrip.

Alle andere verhinderingen zoals ziekte, ziek(e) kind(eren), zieke echtgenoot en of ander familielid, ik sta in de file, ik ben te laat vertrokken, m’n auto start niet, ik moest nog geld afhalen, ik moest omrijden, ik moest overwerken,… enz, horen niet tot overmacht.

De klant dient op tijd te komen.

 

6.Garantievoorwaarden

AC-Nagelstyliste & BeautyBar biedt de klant 5 dagen garantie op een behandeling. Deze garantie geldt niet, wanneer:

De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door AC-Nagelstyliste & BeautyBar zijn aanbevolen.

De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

De klant de producten niet volgens het advies van AC-Nagelstyliste & BeautyBar heeft gebruikt.

De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

7.Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

AC-Nagelstyliste & BeautyBar zal binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan zal AC-Nagelstyliste & BeautyBar de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen AC-Nagelstyliste & BeautyBar en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

8.Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt, dan heeft AC-Nagelstyliste & BeautyBar het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt door het AC-Nagelstyliste & BeautyBar altijd direct bij de politie gemeld.

 

9.Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen.

Wanneer de klant ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft AC-Nagelstyliste & BeautyBar het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot haar eigendom te weigeren en/of buiten te zetten.

 

10.Recht

Op elke overeenkomst tussen AC-Nagelstyliste & BeautyBar en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval

van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandsetekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 


OPENINGSUREN


Op afspraakCONTACT


Adres : Heuvels 42 - 2940 Stabroek

Tel : 0495 35 28 29              03 289 95 32

Email : ac-nagelstyliste@telenet.be

Copyright © All Rights Reserved